Regulamin – Ostrowski Styl

Regulamin zawodów tanecznych Ostrowski Styl 2021
Regulamin zawodów tanecznych
Ostrowski Styl 2021
§ 1.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady organizacji zawodów tanecznych Ostrowski Styl 2021 (dalej: OS).
2. Organizatorem OS jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Organizator).
3. Uczestnikami OS są grupy taneczne i solowi tancerze (dalej: Uczestnicy).
4. OS odbywa się w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 20 i 21 listopada 2021 r., w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Trębickiego 10 w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2.
II. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem udziału w OS w przypadku kategorii Showcase jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe) do 17 listopada 2021 r. W przypadku Ostrów Freestyle Battle możliwa jest również rejestracja w dniu zawodów.
2. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 35 zł za osobę (do 1 listopada 2021 r.), 40 zł do 18 listopada 2021 r. lub 45 zł w dniu zawodów. O wysokości opłaty decyduje data wpłaty - nie rejestracji.
3. Za prezentację w kolejnej kategorii Startowe wynosi 20 zł za osobę.
4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularzu Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.ostrowskistyl.pl – formularz na stronie będzie dostępny od 25 października 2021 r.
5. Opłatę startową należy opłacić poprzez stronę internetową platnosci.mdkostrowmaz.pl. Uczestnik/opiekun wybiera zakładkę OS 2021, następnie wybiera kategorię, w której startuje zawodnik lub grupa, i wybiera lub wpisuje liczbę uczestników biorących udział w pokazie i dodaje produkt do koszyka. W komentarzu (sposób dostawy) należy podać imię i nazwisko, ksywę, skład osobowy grupy, za którą dokonano opłaty.
6. Zespoły, które zrezygnują z udziału w OS po 10 listopada 2021 r., uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
7. Do wstępu na zawody upoważnia opaska uczestnika lub bilet jednodniowy widza w cenie 15 zł lub dwudniowa opaska w cenie 25 zł.
8. Dla każdego opiekuna grupy przysługuje 1 opaska na 10 uczestników grupy do 11 lat lub 1 opaska na 15 uczestników grupy 12-15 lat, 16 i więcej lat oraz 30+.

§ 3.
III. ELIMINACJE
1. Eliminacje rozpoczynają się 20 listopada 2021 r. o godz. 09.00. Eliminacje w przypadku kategorii
2. Kategorie:
1) Ostrów Freestyle Battle:
a. Hip Hop 1 vs 1:
a) do 11 lat;
b) 12-15 lat;
c) 16 lat i więcej.
b. Breaking 1 vs 1:
a) Breaking do 11 lat;
b) Breaking 12-15 lat;
c) Breaking 16 lat i więcej;
2) Kategorie Showcase: 21 listopada 2021 r. o godz. 9:30:
a. Inne formy tańca (show dance, dancehall, disco dance i inne):
a) do 11 lat;
b) do 15 lat;
c) 16 lat i więcej.v b. Taniec uliczny / Street Dance (hip-hop, popping, breaking, locking, house, krump, waacking):
a) do 11 lat;
b) 12-15 lat;
c) 16 lat i więcej.
c. Taniec sceniczny (taniec współczesny, jazz dance, taniec klasyczny, teatr tańca):
a) do 11 lat;
b) do 15 lat;
c) 16 lat i więcej.
d. Debiuty (bez podziału na style taneczne)
a) do 8 lat
b) debiuty do 11 lat
c) debiuty 12 lat i więcej,
e. Showcase 30+.
v 3. Spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie podczas OS.
4. Każda grupa może zaprezentować 1 choreografię w tej samej kategorii tanecznej (np. grupa może zaprezentować 1 choreografię np. w Showcase Taniec uliczny i 1 w Showcase Inne formy tańca. Nie może jednak zaprezentować 2 pokazów w tej samej kategorii Taniec uliczny). W tej samej kategorii może ponownie zatańczyć maksymalnie 20% grupy.
5. W konkursie w ramach OS prezentacje i choreografie będą oceniane przez Jury wyłonione przez Organizatora.
6. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
7. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji.
8. Nagrody w kategorii debiuty zostaną wręczone po każdej kategorii.
9. Nagrody w kategoriach Taniec sceniczny, Taniec uliczny, Inne formy tańca i Showcase 30+ przyznawane będą podczas Koncertu Galowego.
10. Nagrody pieniężne zostaną przekazane kierownikom grup przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta w terminie do 30 dni po zakończeniu OS.
11. Na koncercie galowym w dniu 21 listopada o godz. 17.00 wystąpią wybrane przez Organizatora i Jury zespoły, a także zostaną przekazane nagrody za 1-3 miejsce w każdej kategorii.
12. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3,5 minuty w kategorii Street Dance i Inne formy tańca oraz 4,5 minuty w kategorii Taniec Sceniczny (przewidujemy tolerancję czasową w granicach 30 sekund - za bezpośrednią zgodą organizatora).

§ 4
IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zasady udziału w OS:
1) Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie wyżywienie;
2) Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2. Zasady przebywania w obiekcie, w którym odbywa się OS:
1) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się OS;
2) uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu OS nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
3) Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się OS (w tym w szatniach, na zapleczach i w salach tanecznych);
4) Rejestrując się na OS przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w OS na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym), musi zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym OS najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w OS.
5) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania OS;
6) Na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę Organizatora;
7) Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach OS.
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
1) Wymiary parkietu: 12 m × 12 m;
2) Każda grupa ma jednakowe oświetlenie;
3) Uczestnicy występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (wysłanych na adres mailowy: muza@ostrowskistyl.pl w formacie mp3) w terminie do 17 listopada 2021 r.;
4) uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.
4. Uczestnicy OS zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z OS w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).
6. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania materiałów filmowych zarejestrowanych podczas OS w jakiejkolwiek formie, w szczególności w Internecie, w czasie OS oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu Uczestnicy mogą publikować materiały w dowolnej formie.
7. Uczestnicy OS z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji OS (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z OS w mediach, m. in. na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej oraz na stronie internetowej OS w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.

§ 5
V. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację OS regulują:
1) niniejszy Regulamin;
2) regulamin imprezy masowej organizowanej przez Organizatora w dniu 21 listopada 2021 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
3) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
3. Regulamin OS będzie dostępny na stronie internetowej www.ostrowskistyl.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Regulamin imprezy masowej OS 2021 w dniu 21.11.2021 r. w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Trębickiego 10.

§ 1
1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2015 r., Poz. 2139), Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Trębickiego 10.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej, zwanych dalej Uczestnikami Imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
1) wstęp na imprezę;
2) obowiązki Uczestnika Imprezy;
3) zakazy, które Uczestnik Imprezy powinien respektować;
4) prawa Uczestnika Imprezy;
5) zasady odpowiedzialności osób, w tym Uczestników Imprezy, za zachowania sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
3. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz Regulaminem Obiektu i zastosować się do postanowień w nich zawartych.

§ 2
1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na tej imprezie leży w gestii Organizatora Imprezy realizującego swoje uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu odpowiednio oznakowanych pracowników służby porządkowej oraz informacyjnej, w tym identyfikator wydany przez organizatora imprezy umieszczony w widocznym miejscu.
2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące przepisami polecenia dla Uczestnika Imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a w razie potrzeby - przedstawiciele innych służb i organów.

§ 3
1. Na teren imprezy może wejść i przebywać wyłącznie osoba, która:
1) jest trzeźwa;
2) nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
3) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy.

§ 4
1. Uczestnik imprezy jest zobowiązany:
1) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;
2) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy, spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy: Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej;
2. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu Hali sportowej.

§ 5
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie:
1) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie:
a. broni;
b. materiałów wybuchowych;
c. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
d. różnego rodzaju noży, pałek, kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu;
e. wyrobów pirotechnicznych;
2) środków i napojów:
a. alkoholowych;
b. odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.
2. Zabrania się uczestnikom imprezy:
1) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenie i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
2) nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
3) rzucania przedmiotami;
4) spożywania alkoholu;
5) zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
6) rozniecania, podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
8) zaśmiecania terenu imprezy;
9) niszczenia infrastruktury imprezy masowej;
10) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;
11) wprowadzania na teren imprezy zwierząt.
3. Odmawia się wstępu przebywania na imprezie osobom, które:
1) nie poddają się czynnościom wykonywanym przez uprawnione służby, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. w zakresie:
a. sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy masowej;
b. legitymowania w celu ustalenia tożsamości;
c. przeglądania zawartości bagażu i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
d. nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu imprezy;
2) są pod widocznym działaniem:
a. alkoholu
b. środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
3) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy masowej;
4) są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd i zachowanie;
5) posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele, zawierające treści prawem zabronione, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej;
6) są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym:
a. zakazu wstępu na imprezę masową;
b. zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności;
c. znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję.
3. Zabrania się Uczestnikowi Imprezy wstępu na teren lub miejsce nie przeznaczone dla publiczności.

§ 6
1. Uczestnik imprezy ma prawo:
1) przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy;
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie, wyrażając swoje emocje, ograniczone koniecznością przestrzegania przepisów prawa, ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem;
3) do informacji o:
a. umiejscowieniu punktów medycznych, sanitarnych;
b. udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
4) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
5) korzystać z pomocy medycznej.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
1) zgłoszenia przedstawicielom Organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód w trakcie i na terenie imprezy;
2) składania skarg.

§ 7
1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesna zgodę na użycie wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisem wideo i audio z imprezy lub każdego elementu imprezy prezentowanej w przekazach medialnych.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów imprez gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za kupione bilety wstępu.
3. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do określenia kolejności, w jakiej będą wychodzili uczestnicy imprezy po zakończeniu imprezy masowej.

§ 8
1. Osoby rażąco naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu, podlegają niezwłocznemu przekazaniu Policji.

§ 9
1. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do:
1) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy Regulaminu Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Trębickiego 10.

§ 11
1. Tekst niniejszego regulaminu oraz jego zmiany publikowane są na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie imprezy oraz na stronie internetowej www.ostrowskistyl.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Udział w zawodach tanecznych Ostrowski Styl jest tożsamy z wyrażeniem zgody na korzystanie z wizerunku uczestnika oraz i jego publikację na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury oraz na profilach Miejskiego Domu Kultury w portalach społecznościowych Facebook, Youtube, Instagram.

1. Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:
2. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail:
kontakt@biodo24.pl 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji celów statutowych Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej tj. popularyzacji działań Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej oraz promocji wydarzeń kulturalnych.
5. Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: użytkownicy strony internetowej Administratora oraz profili Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej na portalach społecznościowych, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych uczestników zawodów tanecznych Ostrowski Styl do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych umieszczonych na profilach Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej portali typu Facebook, Instagram, YouTube. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php, portalu Youtube - https://policies.google.com/privacy , portalu Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wycofania zgody . Uczestnik wydarzenia ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik zawodów tanecznych Ostrowski Styl posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z przepisami RODO.
9. Uczestnik zawodów tanecznych Ostrowski Styl posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących osoby, której dane dotyczą danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
10. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec uczestników wydarzenia zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.