Regulamin zawodów tanecznych Ostrowski Styl 2020Regulamin zawodów tanecznych Ostrowski Styl 2020

§ 1
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady organizacji zawodów tanecznych Ostrowski Styl 2020 (dalej: OS).
2. Organizatorem OS jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Organizator).
3. Uczestnikami OS są grupy taneczne (dalej: Uczestnicy) i soliści – zasięg międzynarodowy.
4. OS odbywa się w dniach 21 i 22 listopada 2020 r., w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Trębickiego 10 w Ostrowi Mazowieckiej.
§ 2
II. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem udziału w OS w przypadku showcase jest przesłanie zgłoszenia do 10 listopada 2020 r. oraz wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe) do 14 listopada 2020 r.
2. Każdy uczestnik wnosi opłatę startową/akredytację Startowe w wysokości 30 zł za osobę (do 31 października 2020 r.), 35 zł od 1 listopada 2020 r.
3. Za prezentację w kolejnej kategorii Startowe wynosi 15 zł za osobę.
4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularzu Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.ostrowskistyl.pl – formularz na stronie będzie dostępny od 1 października 2020 r.
5. Z powodu COVID-19 ilość uczestników jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszonych uczestników z wpłaconą akredytacją.
6. Wpłacona akredytacja upoważnia do startu w kategorii o godzinie przypisanej do niej, ale nie upoważnia do przebywania na terenie zawodów w trakcie innych kategorii.
7. Wpłata akredytacji nie upoważnia do przebywania na terenie trybun. Każdy z uczestników może wykupić bilet wstępu na trybuny gdyż ze względu na COVID-19
mamy ograniczoną ilość miejsc na trybunach i musimy zliczać ilość biletów upoważniających do przebywania na trybunach.
8. Opłatę startową należy opłacić poprzez stronę internetową platnosci.mdkostrowmaz.pl. Uczestnik/opiekun wybiera zakładkę OS 2020, następnie wybiera kategorię,
w której startuje zawodnik lub grupa, i wybiera lub wpisuje liczbę uczestników biorących udział w pokazie i dodaje produkt do koszyka. W komentarzu (sposób
dostawy) należy podać imię i nazwisko, ksywę, skład osobowy grupy, za którą dokonano opłaty.
9. Zespoły, które zrezygnują z udziału w OS po 10 listopada 2020 r., uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
10. Do wstępu na trybuny podczas zawodów upoważnia BILET JEDNODNIOWY widza w cenie 12 zł. Bilety możliwe są do zakupienia tylko drogą internetową.
11. Dla każdego opiekuna grupy przysługuje 1 opaska na 10 uczestników grupy do 11 lat lub opaska na 15 uczestników grupy powyżej 12 lat. Pozostali opiekunowie
lub instruktorzy, którzy chcą przebywać na terenie zawodów mogą wykupić bilet wstępu na trybuny.
§ 3
III. ELIMINACJE
1. Eliminacje rozpoczynają się 21 listopada 2020 r. o godz. 09.00.
2. Kategorie:
1) Ostrów Freestyle Battle:
a. Hip Hop 1 vs 1:
a) - do 11 lat;
b) - 12-15 lat;
c) - 16 lat i więcej.
b. Bboying 1 vs 1:
a) - do 11 lat;
b) - 12-15 lat;
c) - 16 lat i więcej.
2) Kategorie Showcase: 22 listopada 2020 r. o godz. 9:00:
a. Inne formy tańca (show dance, dancehall, disco dance i inne):
a) - do 11 lat;
b) - do 15 lat;
c) - 16 lat i więcej.
b. Taniec uliczny / Street Dance (hip-hop, popping, bboying, locking, house, krump, waacking ):
a) - do 11 lat;
b) - 12-15 lat;
c) - 16 lat i więcej.
c. Taniec sceniczny (taniec współczesny, jazz dance, taniec klasyczny, teatr tańca):
a) - do 11 lat;
b) - do 15 lat;
c) - 16 lat i więcej.
d. Debiuty (bez podziału na style taneczne)
(kategoria nie obejmuje solistów i duetów,w pokazach mogą brać udział grupy liczące 3 i więcej uczestników)
a) - do 8 lat
b) - debiuty do 11 lat
c) - debiuty 12 lat i więcej,
3. Spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywane według
rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie podczas OS.
4. Każda grupa może zaprezentować 1 choreografię w tej samej kategorii tanecznej.
5. W konkursie w ramach OS prezentacje i choreografie będą oceniane przez Jury wyłonione przez Organizatora.
6. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
7. Jury ma wyłączne prawo oceniania zawodów.
8. Nagrody przyznawane są po każdej odbytej kategorii.
9. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3,5 minuty w kategorii Street Dance i Inne formy oraz 4,5 minuty w kategorii Taniec Sceniczny (przewidujemy tolerancję
czasową w granicach 30 sekund - za bezpośrednią zgodą organizatora).
§ 4
IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zasady udziału w OS:
1) Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie wyżywienie;
2) Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2. Zasady bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19:
1. Do zawodów dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
2. W przypadku wystąpienia u uczestnika zawodów lub widza niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 (najczęstsze to: gorączka, kaszel,
zmęczenie) będziemy zmuszeni nie dopuścić go do udziału.
3. W trakcie danej kategorii na hali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie eliminacji, walk czy pokazów.
4. Po każdym etapie zawodów jest przerwa na dezynfekcję sali.
5. Uczestnicy danej kategorii mogą wchodzić na salę maksymalnie od 30 do 15 minut przed rozpoczęciem kategorii, której godzina jest aktualizowana na bieżąco w
mediach społecznościowych.
6. Zawodnicy mogą oglądać relację live w mediach społecznościowych.
7. Wszyscy uczestnicy zawodów i widzowie na trybunach są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem na salę i trybuny. Przed wejściem znajdują się urządzenia do dezynfekcji rąk.
8. Wszyscy przebywający na terenie MOSiR zobowiązani są do zachowania 2-metrowego dystansu między sobą oraz noszenia maseczek w ciągach
komunikacyjnych, toaletach, hali i trybunach. W trakcie tańca, rywalizacji, rozgrzewki uczestnicy mogą zdjąć maseczkę.
9. Instruktorzy, którzy mają bezpośredni kontakt z dzieckiem, pracują w maseczkach/przyłbicach i rękawiczkach.
10. Wydawanie pakietów startowych odbywa się na podstawie wydrukowanego kodu z potwierdzeniem rejestracji.
11. Z użytkowania zostają wyłączone poczekalnie i szatnie. Uczestniczy muszą przyjechać przebrani i gotowi do startu.
12. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik MDK i ochrony ma prawo poprosić o opuszczenie wydarzenia, a w skrajnych przypadkach łamania
regulaminu może skutkować stałym usunięciem z uczestnictwa zawodów.
13. Na trybunach mogą przebywać osoby, które wykupiły bilet wstępu na trybuny.
14. Na trybunach osoby nie mieszkające pod tym samym adresem muszą zachować 1 miejsce odstępu między sobą.
15. Na trybuny zostanie sprzedane 50% miejsc siedzących.
16. Na każdą kategorię wprowadzone jest ograniczenie osób - 120 zawodników.
17. Na kategorię showcase wprowadzone jest ograniczenie - 150 zawodników na kategorię, np. 10 grup po 15 osób itd.
3. Zasady przebywania w obiekcie, w którym odbywa się OS:
1) Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się OS;
2) Uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu OS nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
3) Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie wydarzenia;
4) Rejestrując się na OS przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązuję się do stosowania jego postanowień,
potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w OS na własną odpowiedzialność i w razie
poniesienia uszczerbku na zdrowiu, nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich
(zgodnie z prawem oświatowym), musi zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym OS najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w OS.
5) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania OS;
6) Na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę Organizatora;
7) Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją
osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach OS.
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
1) Wymiary parkietu: 12 m × 12 m;
2) Każda grupa ma jednakowe oświetlenie;
3) Uczestnicy występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (wysłanych na adres mailowy: muza@ostrowskistyl.pl w formacie mp3) w terminie do 10 listopada 2020 r.;
4) uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one
przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.
5. Uczestnicy OS zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego,
telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z OS w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).
7. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania materiałów filmowych zarejestrowanych podczas OS w jakiejkolwiek formie, w szczególności w Internecie, w czasie
OS oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu Uczestnicy mogą publikować materiały w dowolnej formie.
8. Uczestnicy OS z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji OS (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i
nagrań z OS w mediach, m. in. na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej oraz na stronie internetowej OS w celach promocyjnych,
w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.
§ 5
V. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację OS regulują:
1) niniejszy Regulamin;
2) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
3. Regulamin OS będzie dostępny na stronie internetowej www.ostrowskistyl.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Udział w zawodach tanecznych Ostrowski Styl jest tożsamy z wyrażeniem zgody na korzystanie z wizerunku uczestnika oraz i jego publikację na stronie internetowej
Miejskiego Domu Kultury oraz na profilach Miejskiego Domu Kultury w portalach społecznościowych Facebook, Youtube, Instagram.
1. Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:
2. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail:
kontakt@biodo24.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji celów statutowych Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej tj. popularyzacji działań
Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej oraz promocji wydarzeń kulturalnych.
5. Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: użytkownicy strony internetowej Administratora oraz profili Miejskiego Domu Kultury w
Ostrowi Mazowieckiej na portalach społecznościowych, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych uczestników zawodów tanecznych Ostrowski Styl do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych umieszczonych na profilach Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej portali typu Facebook, Instagram,
YouTube. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php, portalu Youtube -
https://policies.google.com/privacy , portalu Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wycofania zgody . Uczestnik wydarzenia ma prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
8. Uczestnik zawodów tanecznych Ostrowski Styl posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z przepisami RODO.
9. Uczestnik zawodów tanecznych Ostrowski Styl posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie
dotyczących osoby, której dane dotyczą danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
10. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec uczestników wydarzenia zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.