Regulamin – Ostrowski Styl

Regulamin zawodów tanecznych Ostrowski Styl 2024I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady organizacji zawodów tanecznych Ostrowski Styl 2024 (dalej: OS).
 2. Organizatorem OS jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Organizator).
 3. Uczestnikami OS są grupy taneczne i solowi tancerze (dalej: Uczestnicy).
 4. OS odbywa się w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 2 i 3 marca 2024 r., w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Trębickiego 10 w Ostrowi Mazowieckiej.
II. ZGŁOSZENIA
 1. Warunkiem udziału w OS w przypadku kategorii Showcase jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe) do 28 lutego 2024 r. W przypadku kategorii 1 vs 1 możliwa jest również rejestracja w dniu zawodów.
 2. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 45 zł za osobę od 15 stycznia do 4 lutego 2024 r., 50 zł od 5 lutego do 28 lutego 2024 r. lub 60 zł w dniu imprezy. O wysokości opłaty decyduje data wpłaty - nie rejestracji.
 3. Za prezentację w kolejnej kategorii Startowe wynosi 30 zł za osobę, bez względu na datę.
 4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularzu Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.ostrowskistyl.pl
 5. Opłatę startową należy opłacić poprzez stronę internetową platnosci.mdkostrowmaz.pl.
  1. Uczestnik/opiekun wybiera w menu zakładkę Ostrowski Styl 2024, pozycję Startowe OS 2024, następnie wybiera kategorię, w której startuje zawodnik lub grupa i wpisuje imię i nazwisko / pseudonim uczestnika lub nazwę grupy oraz wybiera wysokość opłaty (opłata za start w pierwszej lub w kolejnej kategorii), po czym klika przycisk "Dodaj do koszyka".
  2. W koszyku, w polu "Ilość" wpisuje liczbę uczestników po czym klika pozycję "Przelicz" aby zaktualizować wartość koszyka. Następnie może dodać płatność za start w kolejnej kategorii klikając pozycję "Kontynuuj zakupy".
  3. Po dodaniu do koszyka wszystkich opłat startowych klika pozycję "Zamawiam", po czym na kolejnej stronie zostanie poproszony o zarejestrowanie się lub zalogowanie do istniejącego konta.
  4. Po zarejestrowaniu się może odznaczyć chęć otrzymania faktury i uzupełnić dane potrzebne do jej wystawienia.
  5. Po zaakceptowaniu regulaminu sklepu klika pozycję "Podsumowanie", po czym po sprawdzeniu poprawności wszystkich danych i kliknięciu pozycji "Potwierdzam zakup" zostanie przeniesiony na stronę płatności, gdzie może opłacić zamówienie za pomocą platformy DotPay (Przelewy24).
  6. Potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego numerem, który ułatwi identyfikację wpłaty podczas rejestracji w dniu zawodów opłacający otrzyma na podany w formularzu adres email.
 6. Zespoły, które zrezygnują z udziału w OS po 20 lutego 2024 r., uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
 7. Do wstępu na zawody upoważnia opaska uczestnika lub bilet jednodniowy widza w cenie 15 zł lub dwudniowa opaska w cenie 20 zł.
 8. Dla każdego opiekuna grupy przysługuje 1 opaska na 10 uczestników grupy do 11 lat lub 1 opaska na 15 uczestników grupy 12-15 lat, 16 i więcej lat oraz 30+.
III. ELIMINACJE
 1. Eliminacje rozpoczynają się 2 marca 2024 r. o godz. 9.00.
 2. Kategorie:
 1. 1 vs 1 :
  1. Hip Hop 1 vs 1:
   1. do 11 lat;
   2. 12-15 lat;
   3. 16 lat i więcej.
  2. Breaking 1 vs 1:
   1. do 11 lat;
   2. 12-15 lat;
   3. 16 lat i więcej;
 2. Kategorie Showcase: 3 marca 2024 r. o godz. 10.00:
  1. Inne formy tańca (show dance, dancehall, disco dance i inne):
   1. do 11 lat;
   2. do 15 lat;
   3. 16 lat i więcej.
  2. Taniec uliczny / Street Dance (hip-hop, popping, breaking, locking, house, krump, waacking):
   1. do 11 lat;
   2. 12-15 lat;
   3. 16 lat i więcej.
  3. Taniec sceniczny (taniec współczesny, jazz dance, taniec klasyczny, teatr tańca):
   1. do 11 lat;
   2. do 15 lat;
   3. 16 lat i więcej.
  4. Debiuty (bez podziału na style taneczne)
   1. do 8 lat
   2. debiuty do 11 lat
   3. debiuty 12 lat i więcej,
  5. Showcase 30+.
 3. W przypadku Showcase spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według ukończonego wieku, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie podczas OS.
 4. Każda grupa może zaprezentować 1 choreografię w tej samej kategorii tanecznej (np. grupa może zaprezentować 1 choreografię np. w Showcase Taniec uliczny i 1 w Showcase Inne formy tańca. Nie może jednak zaprezentować 2 pokazów w tej samej kategorii Taniec uliczny). W tej samej kategorii może ponownie zatańczyć maksymalnie 20% grupy.
 5. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
 6. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji.
 7. Nagrody będą przyznawane po każdej kategorii wiekowej.
 8. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane na miejscu, a nagrody pieniężne zostaną przekazane kierownikom grup przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta w terminie do 30 dni po zakończeniu OS.
 9. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3,5 minuty w kategorii Street Dance i Inne formy tańca oraz 4,5 minuty w kategorii Taniec Sceniczny (przewidujemy tolerancję czasową w granicach 30 sekund - za bezpośrednią zgodą organizatora).
IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
 1. Zasady udziału w OS:
  1. Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie wyżywienie;
  2. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
 2. Zasady przebywania w obiekcie, w którym odbywa się OS:
  1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się OS
  2. Uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu OS nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
  3. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się OS (w tym w szatniach, na zapleczach i w salach tanecznych);
  4. Rejestrując się na OS przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w OS na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym), musi zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym OS najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w OS.
  5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania OS;
  6. Na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę Organizatora;
  7. Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach OS.
 3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
  1. Wymiary parkietu: 12 m × 12 m;
  2. Każda grupa ma jednakowe oświetlenie;
  3. Uczestnicy Showcase występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (wysłanych na adres mailowy: muza@ostrowskistyl.pl w formacie mp3) w terminie do 25 lutego 2024 r.;
  4. Uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.
 4. Uczestnicy OS zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z OS w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).
 6. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania materiałów filmowych zarejestrowanych podczas OS w jakiejkolwiek formie, w szczególności w Internecie, w czasie OS oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu Uczestnicy mogą publikować materiały w dowolnej formie.
 7. Uczestnicy OS z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji OS (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z OS w mediach, m. in. na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej oraz na stronie internetowej OS w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Organizację OS regulują:
  1. niniejszy Regulamin;
  2. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
 3. Regulamin OS jest dostępny na stronie internetowej www.ostrowskistyl.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Udział w zawodach tanecznych Ostrowski Styl jest tożsamy z wyrażeniem zgody na korzystanie z wizerunku uczestnika oraz i jego publikację na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury oraz na profilach Miejskiego Domu Kultury w portalach społecznościowych Facebook, Youtube, Instagram.

 1. Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:
 2. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: kontakt@biodo24.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji celów statutowych Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej tj. popularyzacji działań Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej oraz promocji wydarzeń kulturalnych.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: użytkownicy strony internetowej Administratora oraz profili Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej na portalach społecznościowych, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych uczestników zawodów tanecznych Ostrowski Styl do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych umieszczonych na profilach Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej portali typu Facebook, Instagram, YouTube. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php, portalu Youtube - https://policies.google.com/privacy , portalu Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wycofania zgody . Uczestnik wydarzenia ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnik zawodów tanecznych Ostrowski Styl posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z przepisami RODO.
 9. Uczestnik zawodów tanecznych Ostrowski Styl posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących osoby, której dane dotyczą danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec uczestników wydarzenia zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.