Regulamin COVID-19 – Ostrowski Styl

Regulamin COVID-19


Regulamin COVID-19 obowiązujący uczestników zawodów tanecznych Ostrowski Styl
w dniu 20-21 listopada 2021 w Ostrowi Mazowieckiej


§ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE
Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie obiektu, w którym odbywają się zawody Ostrowski Styl, w trakcie trwania epidemii
koronawirusa COVID-19.
Do zawodów Ostrowski Sty dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
W przypadku wystąpienia u uczestnika zawodów lub widza niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 (najczęstsze to: gorączka, kaszel, zmęczenie)
będziemy zmuszeni nie dopuścić go do udziału w zawodach, wyprosić z Sali lub przenieść do Izolatorium.
Każda osoba przebywająca na obiekcie powinna bezwzględnie dostosować się do wskazówek obsługi zawodów Ostrowi Styl pod względem bezpieczeństwa
epidemiologicznego.
Na terenie wydarzenia będzie możliwość zakupienia maseczek.
§ 2 ZASADY ORGANIZACYJNE
Po każdym etapie zawodów jest przerwa na dezynfekcję sali.
Na każdą kategorię wprowadzone jest ograniczenie osób zależne od panujących w tym czasie restrykcji.
O rejestracji grupy/uczestnika decyduje kolejność wpłat.
Wszyscy przebywający na terenie MOSiR zobowiązani są do zachowania 1,5-metrowego dystansu między sobą oraz noszenia maseczek w ciągach komunikacyjnych,
toaletach, hali i na trybunach. W trakcie tańca, rywalizacji, rozgrzewki uczestnicy mogą zdjąć maseczkę.
Wydawanie pakietów startowych odbywa się na podstawie wydrukowanego kodu z potwierdzeniem rejestracji.
Wszyscy uczestnicy zawodów i widzowie na trybunach są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem na salę i trybuny. Przed wejściem znajdują się urządzenia do
dezynfekcji rąk.
Na trybunach mogą przebywać osoby, które wykupiły bilet wstępu na trybuny oraz mają własne maseczki.
Osoby zajmujące miejsca na trybunach zobowiązane są do zachowania odstępu jednego miejsca wolnego. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między
uczestnikami nie dotyczy:
- osób zamieszkujących pod tym samym adresem
- osoby, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
- uczestnika, który jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
Numery startowe są jednorazowe- bezzwrotne, wydawane przez organizatora, który ma na sobie maseczkę/przyłbicę oraz rękawiczki.
§ 3 PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – SANITARNYCH
Przy wejściu do obiektu zorganizowana jest strefa do odkażania rąk – obowiązkowa dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia wchodzących do obiektu.
W obiekcie wydziela się i oznacza jedno pomieszczenie na IZOLATORIUM, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki).
Obiekt wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%).
Zobowiązuje się obsługę obiektu do regularnego dezynfekowania często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego przez uczestników.
§ 4 SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
Osoba z obsługi lub uczestnik, który zauważył u innych osób lub u siebie objawy infekcji dróg oddechowych, niezwłocznie powiadamia obsługę medyczną zawodów.
W przypadku wystąpienia u uczestnika lub osoby z obsługi objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym miejscu.
Osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w IZOLATORIUM lub miejscu wyznaczonym maseczkę oraz rękawiczki.
Obsługa medyczna w razie złego stanu uczestnika (problemy z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112.
Dyrektor MDK zawiadamia o podejrzeniu zakażenia koronawirusem uczestnika lub osoby z obsługi stację sanitarno - epidemiologiczną tel.: 12 25 49 555 i stosuje się
do wytycznych.
Dyrektor MDK powiadamia pozostałych uczestników i osoby z obsługi, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej, stosowane są procedury zgodnie z
instruktażem stacji sanitarno – epidemiologicznej.
Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem poddaje się myciu i dezynfekcji.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik MDK i ochrony ma prawo poprosić o opuszczenie wydarzenia, a w skrajnych przypadkach łamania
regulaminu może skutkować stałym usunięciem z uczestnictwa w zawodach.
Procedura bezpieczeństwa obowiązuje podczas zawodów tanecznych Ostrowski Styl i obowiązuje wszystkich uczestników i obsługę.
Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Marta Molska.